study hArd, study smart.. d0nt be jahat, this is my nasihat..


Tuesday

BANK SOALAN TAUHID TAHUN 2 :

1. Mengapakah dinamakan ilmu Tauhid?
A. kerana perkara utama yang dihuraikan dalam ilmu ini ialah
mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta‘ala
B. kerana perkara utama yang dihuraikan dalam ilmu ini ialah
mencari Allah Subhanahu wa Ta‘ala
C. kerana perkara utama yang dihuraikan dalam ilmu ini ialah
mengasihi Allah Subhanahu wa Ta‘ala
D. kerana perkara utama yang dihuraikan dalam ilmu ini ialah
memuji Allah Subhanahu wa Ta‘ala

2. Ilmu tauhid ialah ilmu yang menghuraikan segala perkara yang berhubung dengan
A. Tafsir al-Quran dan al-Hadits
B. Kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala, sifat-sifat-Nya
C. Sejarah Islam dan perkembangannya
D. Hukum-hakam dan masalah-masalah ibadat.

3. Untuk mengenal Allah Ta’ala wajib bagi kita mempelajari __________________
A. Zat - Zat-Nya
B. Pengetahuan Ugama Islam
C. Sifat-Sifat Nya
D. Ilmu Tauhid.

4. Berbeza dengan segala yang baru adalah maksud bagi sifat wajib bagi Allah iaitu:
A. Mukhalafatuhu Lil Hawadits ( مخالفته للحوادث )
B. Wahdaniah (وحدانيه )
C. Qudrat ( قدرة)
D. QiamuhuBinafdih ( قيامه بنفسه)

5. Kalam ( كلام ) dan Basar ( بصر) ertinya
A. Berkata-kata dan Melihat
B. Berkata-kata dan Mengetahui
C. Mendengar dan Melihat
D. Melihat dan Berkata-kata

6. Sifat-sifat Allah terbahagi kepada 3 iaitu
A. Wajib, Mustahil dan Sunat
B. Wajib, Mustahil dan Harus
C. Sunat, Harus dan Wajib
D. Wajib, Makruh dan Harus

7. Nama-nama selain ilmu tauhid adalah seperti berikut kecuali
A. Ilmu Usulluddin
B. Ilmu Kalam
C. Ilmu Syariah
D. Ilmu Ma’rifat

8. ___________ bagi Allah mengadakan atau meniadakan sesuatu.
A. Wajib
B. Mustahil
C. Harus
D. Sunat

9. Iradah(ارادة ) dan Qudrah(قدرة ) ertinya
A. Berkuasa dan berkehendak
B. Berkata-kata dan berkuasa
C. Berkehendak dan berkuasa
D. Melihat dan berkuasa

10.Sebahagian ulama mengatakan bilangan suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul adalah sebanyak __________
A. 100
B. 105
C. 110
D. 115

11.Berikut adalah nama-nama nabi dan rasul yang menerima suhuf , kecuali __________________
A. Nabi Isa
B. Nabi Musa
C. Nabi Idris
D. Nabi Ibrahim

12.Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi __________ dalam bahasa ____________
A. Nabi Musa - bahasa Ibrani
B. Nabi Isa - bahasa Ibrani
C. Nabi Muhammad - bahasa Arab
D. Nabi Daud - bahasa Suryani

13.Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi __________ dalam bahasa ____________
A. Nabi Musa - bahasa Ibrani
B. Nabi Isa - bahasa Ibrani
C. Nabi Muhammad - bahasa Arab
D. Nabi Daud - bahasa Suryani

14.Kitab Injil diturunkan kepada Nabi __________ dalam bahasa ____________
A. Nabi Musa - bahasa Ibrani
B. Nabi Isa - bahasa Ibrani
C. Nabi Muhammad - bahasa Arab
D. Nabi Daud - bahasa Suryani

15.________________ ialah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah S.W.T untuk dirinya sahaja.
A. Nabi
B. Malaikat
C. Rasul
D. Khalifah

16.Sifat-Sifat Wajib bagi Rasul ada Empat
Iaitu:
A. Benar, Jujur, Menyampaikan perintah Allah dan
bijaksana
B. Benar, Setia, Menyampaikan perintah Allah dan
bijaksana
C. Benar, Jujur, Menyembunyikan dan
bijaksana
D. Benar, Jujur, Menyampaikan perintah Allah dan
Bodoh

17.Bilangan nabi ialah _________ orang dan ______ daripada mereka diutus menjadi Rasul.
A. 313 dan 124,00
B. 124,000 dan 313
C. 120, 000 dan 300
D. 200, 000 dan 300

18.__________ ertinya terpelihara daripada maksiat, dosa dan perkara yang mencemarkan kemuliaan Rasul menyampaikan wahyu Allah wa Ta’ala.
A. Rasul
B. Nabi
C. Ma’sum
D. Al-Fathanah

19.______________ ertinya rasul-rasul yang mempunyai kecekalan hati, sabar menanggung penderitaan dan tabah menempuh pelbagai rintangan semasa menegakkan agama Allah..
A. At- Tabligh
B. Al-Amin
C. Ma’sum
D. UlulAzmi

ADAB BELAJAR :-
Menuntut ilmu adalah sangat dianjurkan oleh agama Islam sama ada ilmu fardu ain atau pun ilmu fardu kifayah, kedua-duanya adalah penting bagi setiap insan untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Allah SWT telah berfirman di dalam surah al-Alaq ayat 1-4 yang bermaksud :
“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan Qalam”.Sesungguhnya ilmu itu adalah nur (cahaya) yang dihidayahkan Allah SWt kepada hamba-hambanya yang Sholeh dan yang bersungguh-sungguh.. Maka sebelum kita masuk ke dalam suatu majlis ilmu ada beberapa hal yang semestinya kita perhatikan:

a. Jaga kebersihan badan dan pakaian dan hati. b. Berlaku sopan dan hormat kepada teman-teman, yaitu dengan mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika berjumpa. c. Hormati dan dengarkan nasehat-nasehat ustadz karena dialah sumber ilmu ,seperti dokter bagi orang yang sakit. d. Bertanya kepada guru terhadap apa yang belum dipahami karena bertanya adalah pintu ilmu. e. Baca pelajaran dirumah, karena mengulang pelajaran akan memperkokoh pemahaman dan memperkuat ingatan. f. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWt supaya mendukung dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.Adab-adab Ketika Belajar

* Membaca Doa Penerang Hati
* Duduk dengan sopan

* Mendengar penerangan guru dengan teliti

* Berlumba-lumba untuk belajar
* Sabar ketika belajar

* Sentiasa mengulangkaji pelajaran
* Menghormati guru anda

* Mendisiplinkan diri
Kebaikan Menuruti Adab-adab Ketika Belajar
* Mendapat keberkatan daripada Allah SWT
* Anda akan disenangi guru dan rakan
* Mudah memahami dan menerima ilmu yang diajarAkibat Mengabaikan Adab Ketika Belajar


* Tidak mendapat keberkatan daripada Allah SWT * Dibenci oleh guru dan rakan anda * Sukar memahami dan menerima ilmu yang diajar.


Dengan ini, kita hendaklah mengamalkan budaya menuntut ilmu dengan mengikuti segala adab-adab yang telah digariskan supaya ianya dapat menyemai cintakan ilmu di dalam diri kita. Dengan mengamalkan adab-adab tersebut, insyaallah kita akan menjadi pelajar cemerlang yang disayangi guru dan rakan serta mendapat keberkatan hidup di dunia dan akhirat.

kami :-|

My photo
Bangi, Selangor, Malaysia
biar sLekeh tP biJak, jGn mach0 tP banGang..